Kloster  

foreningen formål:

 
line decor
  Startsiden  ::  
line decor
   
 
Vedtægter:

Vedtægter for Vesthimmerlands Kunstforening.
1. Foreningens navn er VESTHIMMERLANDS KUNSTFORENING
2. Det er foreningens formål at udbrede interessen for kunst og øge kendskabet til og forståelsen af især vor tids kunst. Dette søges realiseret ved at arrangere udstillinger med såvel kunstnere fra Vesthimmerland som fra andre dele af landet, evt. tilrettelægge studieture og foredrag samt medvirke ved oprettelsen af kunstcirkler.
3. Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september. Regnskabet skal være afsluttet og revideret forud for generalforsamlingen.
4. Foreningen indkøber kunstværker til bortlodning i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Bortlodningen foregår på den måde, at en tredjedel af den indkøbte kunst udloddes blandt alle
foreningens medlemmer. To tredjedele af den indkøbte kunst udloddes til de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i lodtrækningen.
5. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner samt institutioner og virksomheder. Kontingent for
institutioner og virksomheder fastsættes af bestyrelsen.
6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Hvert år afgår efter tur 3 eller 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7. Ordinær generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i oktober kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger årsberetning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret
Senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Foreninger og institutioner betragtes
som et medlem.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender vedrørende dagsordenen ved simpelt
Stemmeflertal. Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemning foregå skriftligt.
8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 25 medlemmer,
subsidiært 1/5 af medlemmerne, fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af formuleret forslag til
behandling.
9. Ændringer i foreningens vedtægter kan besluttes på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de
Fremmødte.
10. Foreningens opløsning kan besluttes på den ordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af
samtlige medlemmer. Såfremt den fornødne majoritet ikke kan opnås, skal der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling inden en måned, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Foreningens værdier skænkes i så fald til eller blandt tilsvarende foreninger i området.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 7. nov. 2007.
Formand: Peter Nielsen Ordstyrer: Mogens Jensen